counters

hisoparty

Still on My Mind ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

2 years ago

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด แม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจของชาวประชาตราบนิจนิรันดร์

ณ โอกาสนี้ เซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ขอร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
พิธีกร

“รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย บนแผ่นดินไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ ที่ประชาชนทุกคนรัก และจงรักภักดี ซึ่งทั่วโลกเองก็ต้องยอมรับว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ในฐานะคนไทยก็จะน้อมรับพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้พระพฤติปฏิบัติตลอดไป รวมถึงนำคำสอนของพระองค์ท่านมาสอนให้กับลูกหลานต่อไป”

ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ

“พระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวไม่เหมือนกับพระราชวังที่เราไปเที่ยวที่ต่างประเทศ แต่เป็นที่ที่เรามีทั้งโรงม้า โรงช้าง มีโครงการหลวงต่างๆ และที่สำคัญคือให้เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้การดำนา ให้เราได้ลองลงมือทำจริงๆ คงไม่มีประเจ้าอยู่หัวประเทศไหนที่จะทำเพื่อประชาชนขนาดนี้ คนไทยทุกคนโชคดีมากที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของพระองค์”

จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก
กรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด

“พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่๙ มีมากมายคลอบคลุมหลายเรื่อง เราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ซึ่งมีประโยชน์มาก แล้วเราจะทำอย่างไรให้คนได้ฟัง ได้เห็น ได้ยิน ได้รู้ถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน จึงเกิดความคิดที่ว่า จะนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาทำเป็นละคร โดยนำมาเป็นแก่นของเรื่องในละครแต่ละตอน ซึ่งตรงนี้เป็นงานที่เราถนัดที่สุด และคิดว่าจะทำได้ดี ทำให้คนอื่นได้รับทราบถึงพระราชดำรัสของท่าน และเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ต่อไป และจะทำงานในหน้าที่ของเราตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน”

พิมพิศา จิราธิวัฒน์

“แพร์เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กผ่านช่องทางต่างๆ จนมีความรู้สึกว่า ทำไมพระราชาของเราทรงงานหนักขนาดนี้ ท่านมีความปรีชาสามารถในทุกๆ ด้าน โครงการในพระราชดำริสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครที่ทำงานหนักเพื่อคนอีก ๗๐ ล้านคน ได้อย่างพระองค์ท่าน”

นิธินันต์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

“เราได้อยู่ในช่วงเวลาที่เห็นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ พระองค์ท่านเข้ามาสถิตในใจของเราโดยไม่ต้องปลูกฝัง ความทรงจำมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่านเราคงพูดออกมาไม่หมด ท่านหลับ เพื่อให้พวกเราตื่น ตื่นมาสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นคนดี จะทำความดีเพื่อท่าน ขอให้สิ่งที่ทุกคนรู้สึก ณ เวลานี้ คงอยู่ตลอดไป”

Author By : June

SHARE