counters
hisoparty

สิงโตนอกคอก (ฉบับซีไรต์)

12 months ago

สิงโตนอกคอก หนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ประจำ 2560 เคยได้รับรางวัล 'นายอินทร์อะวอร์ด' ประจำปี 2558 ซึ่งเรื่องสั้นชุดนี้เป็นเรื่องสั้นแนวแฟนตาซีที่ให้ภาพเปรียบเทียบสังคมมนุษย์โลกในเชิงชวนให้นึกย้อนถึงระบอบการปกครองของคนในสังคมบางประเทศที่มีทั้งความเหมือน และแตกต่าง มีความเหมือนในแง่ อำนาจหน้าที่ เรื่องของความรู้ที่ได้จากหนังสือ เรื่องของความเชื่อ เรื่องของความรัก ความศรัทธา ความกล้าหาญ และเรื่องของการตั้งคำถามต่อมาตรฐานคุณธรรม ความดีความเลว และความรุนแรงจากสงคราม

ผู้แต่ง จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
ราคา 255 บาท

SHARE