counters
hisoparty

นิทรรศการ 'NABHA' The Secret Scenes 10 ปี แห่งภารกิจ เพื่อผู้ขาดโอกาส

10 months ago
Gallery
9 Photos

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดนิทรรศการ ‘NABHA’ THE SECRET SCENES ณ เพลนารีฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นิทรรศการ 'NABHA' THE SECRET SCENES จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงานในพระราชดำริ ได้แก่ มูลนิธิ ณภาฯ, สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และ สโมสรกีฬา บีบีจี (BOUNCE BE GOOD Club - BBG Club) โดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึง ภารกิจและการดำเนินงาน และเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันกีฬา BBG PRINCESS CUP 2017 งานแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จัดขึ้นโดยสโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระดำริฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส ในการแสดงศักยภาพด้านกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนหันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ

สำหรับภารกิจหลักของ มูลนิธิ ณภาฯ คือ ภารกิจในการสร้างและแสวงหาโอกาสให้แก่ผู้ขาดโอกาส นิทรรศการในส่วนของมูลนิธิ จะฉายให้เห็นภาพการทำงานของมูลนิธิที่ชัดเจนขึ้น เริ่มต้นจากการศึกษาวิจัย ผู้ขาดโอกาสในแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงจัดทำโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด โดยบูรณาการทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในทุกภาคส่วน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยที่กระทำความผิดซ้ำเพราะพวกเขาไม่ได้รับโอกาส และการยอมรับจากสังคมภายนอก จึงเข้าช่วยเหลือ โดยปลูกฝังทัศนคติที่ดี ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการทำงานให้เหล่าผู้พ้นโทษทั้งยังร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมให้พวกมีรายได้ ผ่านการทำงานในด้านต่างๆ ตามทักษะที่ถนัด

กระทั่งในปัจจุบัน มูลนิธิ ณภาฯ มีเป้าหมายในการสร้างโรงงานฝึกอาชีพขึ้น เพื่อรับผู้ขาดโอกาสเข้าทำงาน โดยมีผู้สนับสนุน ทำหน้าที่รับเอาผลผลิตไปจำหน่าย เพื่อกลับมาเป็นรายได้ของผู้ขาดโอกาสเอง โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นคือการมีนิคมเป็นของตนเองในอนาคต

โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ทาง มูลนิธิ ณภาฯ จึงมีโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาขา เจริญกรุง เพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ณภาฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการปรับปรุงอาคาร เพื่อรองรับการทำงานของผู้ขาดโอกาสในมูลนิธิ ณภาฯ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำลังดำเนินการปรับปรุงโรงฝึกอาชีพแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการฝึกอาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการบริโภค เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สนับสนุน และเป็นการเพิ่มอัตราจ้างให้แก่ผู้ขาดโอกาสได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมโยธาธิการทหารบกนอกจากนี้ยังกำลังดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ขาดโอกาสในมูลนิธิ ณภาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมูลนิธิได้ช่วยเหลือ ผู้ขาดโอกาสมาแล้วราว 5,000 คน

SHARE