counters
hisoparty

งานแถลงข่าว ‘MD RUN2018 วิ่งเพื่อครู’

8 months ago
Gallery
23 Photos

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียน ‘MD RUN2018 วิ่งเพื่อครู’ สู่เส้นทางสวยงามใจกลางเมือง ด้วยการนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำเข้ากองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงประโบชน์ของการวิ่งเพื่อสุขภาพ

วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน 2561
Photo By : Kong
Author By : Daruwan.C

SHARE